Tag Archives: ตำบลหมากแข้ง

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว วัดทิพย์รัฐนิมิต (วัดป่าบ้านจิก)

ข่าวสารอุดรธานี

http://www.facebook.com/UdonNews

วัดป่าหนึ่งในสองแห่งที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองภายในวัดร่มรื่น มีเจดีย์ออกแบบก่อสร้างโดย อ.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติสาจาสถาปัตยกรรม โดยให้มีสัณฐานคล้ายทะนานที่ใช้ตวงพระบรมสารีริกธาตุ แต่ครั้งพุทธกาล สร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2544 ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งตรงกับวันเกิดหลวงปู่ถิร ฐิตธัมโม หรือพระครูสถิตธรรมวิสูตร อดีตเจ้าอาวาสวัดทิพย์รัฐนิมิต (วัดป่าบ้านจิก) จะมีการทอดกฐิน และการทำบุญฉลองอายุหลวงปู่ทุกปี
ที่อยู่ : ระหว่างถนนนเรศวรกับถนนอัศวมิตร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
Advertisements

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ศาลเจ้าปู่ย่า

ข่าวสารอุดรธานี

http://www.facebook.com/UdonNews

เทพเจ้าแห่งความเมตตาและดลบันดาลให้สมหวังในสิ่งที่ขอ มีสวนหย่อมริมหนองบัว บริเวณโดยรอบมีศาลาชมวิวกลางน้ำ 2 หลัง บรรยากาศร่มรื่น และในศาลเจ้าปู่-ย่าแห่งนี้ ยังเป็นที่เก็บรักษามังกรทองยาวถึง 99 เมตร ซึ่งใช้แสดงในงานทุ่งศรีเมืองในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี
ที่อยู่ : หลังสถานีรถไฟ ใกล้ตลาดหนองบัว ถนนนิตโย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว วัดมัชฌิมาวาส

ข่าวสารอุดรธานี

http://www.facebook.com/UdonNews

ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดเดิม” หรือ “วัดเก่า” ต่อมาในสมัยร. 5 กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้นที่วัดร้างโนนหมากแข้งและให้ชื่อว่า “วัดมัชฌิมาวาส” ภายในวิหารมีพระพุทธรูปหินปางนาคปรกประดิษฐานอยู่ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อนาค” เป็นที่เคารพสักการะของชาวอุดรธานี
ที่อยู่ : ถนนวัฒนานุวงศ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว วัดโพธิสมภรณ์

ข่าวสารอุดรธานี

http://www.facebook.com/UdonNews

ตั้งอยู่ริมถนนโพศรี เทศบาลนครอุดรธานีเป็นวัดที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ ปลายรัชกาลที่ 5 โดย มหาอำมาตย์ตรีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิเนติโพธิ) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร ได้ชักชวนราษฎรในหมู่บ้านหมากแข้งสร้างวัด ชาวบ้าน นิยมเรียกว่า “วัดใหม่” ต่อมา พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวร สิริวัตน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้าวัดราชเจ้าวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้ทรงประทานนามว่า “วัดโพธิสมภรณ์” ให้เป็นอนุสรณ์แก่พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร ผู้สร้างวัดนี้ และภายในวัดมีพระบรมธาตุธรรมเจดีย์ เจดีย์แห่งพระบูรพาจารย์ฝ่ายกัมมัฏฐาน
ที่อยู่ : เมืองอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

ข่าวสารอุดรธานี

http://www.facebook.com/UdonNews

ตั้งอยู่กลางเมืองอุดรธานี พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาสังวาลย์ ประสูติเมื่อปีพุทธศักราช 2399 ทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำเร็จราชการมณฑลฝ่ายเหนือ (เรียกว่ามณฑลอุดรในสมัยต่อมา) ระหว่าง ร.ศ. 112-118 ทรงเป็นผู้ริเริ่ม (พ.ศ. 2436) ทรงจัดวางระเบียบราชการปกครองบ้านเมือง และรับราชการในหน้าที่สำคัญๆ ที่อำนวยประโยชน์แก่ราษฎร อนุสาวรีย์พระองค์ท่าน นับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของชาวจังหวัดอุดรธานี
ที่อยู่ : เมืองอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม

ข่าวสารอุดรธานี

http://www.facebook.com/UdonNews

หนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานีเดิมเรียกว่า “หนองนาเกลือ” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “หนองประจักษ์” เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานี ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลนครอุดรธานี ได้ทำการปรับปรุงหนองประจักษ์ขึ้นใหม่ เพื่อถวายเป็นราชสักการะแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ
ที่อยู่ : เมืองอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000