Tag Archives: เฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนออกให้บริการที่อำเภอวังสามหมอ

จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนออกให้บริการที่อำเภอวังสามหมอ

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยหน้าส่วนราชการจังหวัด นำบริการของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ออกให้บริการโดยไม่คิดมูลค่า ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่อำเภอวังสามหมอ

วันนี้ (14 มี.ค. 57) นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอวังสามหมอ ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลลำพันชาด บ้านหนองแวงโคก ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการระดับจังหวัดและอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร การประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่นักเรียน 7 ทุน มอบรถเข็นคนพิการ 5 คัน มอบจักรยานยืม 20 คัน มอบถุงยังชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย มอบแว่นตา มอบรถเข็นคนพิการ และการตรวจเยี่ยมบูทนิทรรศการของส่วนราชการ สถานศึกษาและภาคเอกชนที่มาร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน

นายสุริยา พานิชพงศ์ นายอำเภอวังสามหมอ กล่าวว่า อำเภอวังสามหมอ ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ.2524 แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 ตำบล 72 หมู่บ้าน 5 เทศบาลตำบล 2 องค์การบริหารส่วนตำบล มีประชากร 57,709 คน 16,050 ครัวเรือน สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง ประมาณร้อยละ 80 อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ สภาพดินเป็นดินปนทรายราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการทำนา ทำสวน พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ อ้อย ยางพารา และมันสำปะหลัง
ด้านนายไพวงศ์ โทรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลลำพันชาด กล่าวว่า เทศบาลตำบลลำพันชาด เป็นตำบลที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดอุดรธานี ถนนสายวังสามหมอ-คำพิมูล ทางหลวงหมายเลข 227 ระยะห่างจากจังหวัดอุดรธานี 98 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 33,750 ไร่ หรือประมาณ 54 ตารากิโลเมตร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับภูเขามี 10 หมู่บ้าน ประชากร 5,391 คน 1,631 ครัวเรือน อาชีพหลัก คือปลูกข้าว ทำไร่อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา รับจ้างฤดูเก็บเกี่ยว มีแหลงน้ำลำธารตามธรรมชาติสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้คือ อ่างเก็บลำพันช
าด
ขณะที่ นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ความทุกข์ของประชาชนคือความยากจน อยากให้ประชาชนรู้จักทำบัญชีครัวเรือน เพื่อให้รู้รายรับและรายจ่าย ขยันเพิ่มขึ้น ใช้จ่ายให้น้อยลง ออมมากขึ้น อยากให้ประชาชนขยายผลโครงการหนึ่งไร่ได้หนึ่งแสนชาวนาเงินล้านทำได้จริง และทำประกันตนตามมาตร 40 เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับตนเอง สำหรับปัญหาความต้องการในพื้นที่อำเภอวังสามหมอเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ถนนและแหล่งน้ำ โดยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน 3 โครงการ อาทิ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยยางบ้านสมนรินทร์ หมู่ที่ 12 ตำบลวังสามหมอ ขนาดความยางสันฝาย 200 เมตร ระดับกักเก็บน้ำ 6 เมตร , โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและอันตรายบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 227 ( ทล.227) ตองวังสามหมอ-บ้านโพน ช่วง กม.21 000-กม.22 000 บ้านโนนผักหอม หมู่ที่ 3 ตำบลวังสามหมอ , โครงการก่อสร้างลาดยางสายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลวังสามหมอ และ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำลำพันชาด ตำบลหนองกุงทับม้า

ผู้สื่อข่าว : ศรีภูมิ ทองใหญ่ ณ อยุธยา
Rewriter : วรัญญา นันตาแก้ว
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

http://thainews.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TNSOC5703140010135

Advertisements

ชาวอุดรฯ เฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพ “สมเด็จพระเทพฯ”

ข่าวสารอุดรธานี

http://www.facebook.com/UdonNews

http://manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9550000041449

อุดรธานี – ชมรมสายใจไทย อุดรธานี จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิสายใจไทย 

วันนี้ (2 เม.ย.) ที่โรงแรมศิริแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายจีระศักดิ์ คำรณฤทธิศร ปลัดจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในวันสายใจไทย โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาชิกชมรมสายใจไทยจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

ร.ต.สมปอง เชิดชัยภูมิ ประธานชมรมสายใจไทยจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า วันสายใจไทย ตรงกับวันที่ 2 เมษายนของทุกปี สืบเนื่องจากพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2518 อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญทหาร ตำรวจ ราษฎร อาสาสมัครอื่นๆ ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศชาติ

พร้อมกันนั้น ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญผู้มีจิตกุศลเป็นจำนวนมากมาร่วมในงานด้วย และในวันนั้นเองถือเป็นวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์ประธานมูลนิธิ หลังจากการก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยฯ การระดมเงินเพื่อมูลนิธิสายใจไทยฯ จะได้ดำเนินการต่อไป

จังหวัดอุดรธานีเล็งเห็นถึงความสำคัญและพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ ขึ้น โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร ทำบุญแด่พระสงฆ์ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ การอ่านสารรองประธานมูลนิธิสายใจไทย และการคัดเลือกประธานชมรมสายใจไทยจังหวัดอุดรธานีคนใหม่

ซึ่งผลการคัดเลือกนั้น ด.ต.อดิเทพ เจษฎาวัญ ข้าราชการตำรวจเกษียณก่อนกำหนด ได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานชมรมสายใจไทยจังหวัดอุดรธานีคนใหม่