Tag Archives: CP

CP ดึงเด็กอุดรฯ ร่วมโครงการ ทำดี..ได้ใจเยาวชนไทยให้โลหิต

http://www.thaiday.com/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9550000071339

อุดรธานี-CP ดึงเด็กอุดรฯ ร่วมโครงการ ทำดี..ได้ใจ..เยาวชนไทยให้โลหิต เครือเจริญโภคภัณฑ์ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและรู้จักการเป็นผู้ให้ โดยเริ่มต้นจากการเป็นผู้บริจาคโลหิต 

วันนี้ (11 มิ.ย.) ที่โรงแรมอุดรโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี นายจีระศักดิ์ คำรณฤทธิศร ปลัดจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการ ทำดี..ได้ใจ..เยาวชนไทยให้โลหิต” ซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี สภากาชาดไทย และเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดขึ้นโดยมีครูและนักเรียนจากสถานศึกษา 22 แห่ง เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมจำนวนมาก

นายชาตรี แก้วการ ผู้จัดการทั่วไปธุรกิจครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดทำโครงการ เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ประจำปีการศึกษา 2555 ขึ้น เพื่อสนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต โดยโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2543 ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างยิ่งโดยมีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและพาณิชยการ ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของโครงการอย่างเต็มที่จึงได้จัดโครงการนี้เรื่อยมา

โครงการดังกล่าวมุ่งหวัง ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมและรู้จักการเป็นผู้ให้ โดยเริ่มต้นจากการเป็นผู้บริจาคโลหิต สนับสนุนให้เยาวชนมีบทบาทเป็นผู้นำในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การบริจาคโลหิตสู่สังคมใกล้ตัว และมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในสถานศึกษา นับว่าเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดียิ่งแก่เยาวชน

พร้อมทั้งมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นจุดศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตของชุมชนด้วย การส่งเสริมให้เยาวชนมีความศรัทธา มีความรู้ มีความเข้าใจ อย่างถูกต้อง

ในเรื่องการบริจาคโลหิตนั้น เป็นกิจกรรมหลักของโครงการ เพราะเป็นแนวทางส่งเสริมให้การบริจาคโลหิตประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นการนำเสนอกิจกรรมบริจาคโลหิตให้แก่เยาวชนได้เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาเยาวชนใช้เวลาว่างไปในทางที่ไม่เหมาะสม

สำหรับกิจกรรมของโครงการฯ ประกอบด้วย การจัดอบรม ทำดี..ได้ใจ..เยาวชนไทยให้โลหิต เป็นการให้ความรู้ เรื่อง โลหิต การบริจาคโลหิต จากสื่อวิดิทัศน์ นิทรรศการ การส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและระดมความคิดส่งเสริมการบริจาคโลหิตในสถานศึกษา และการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยเหลือผู้ทีหมดสติ โดยได้รับความร่วมมือจากการชาดจังหวัดอุดรธานี

Advertisements